2015-06-27 بحران بیکاری و پیامدهای آن در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا
 
2015-05-31 کارزاربرای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و زندانیان سیاسی وعقیدتی
تظاهرات در استکهلم شنبه 30 مه
گفت و گو با صدیقه محمدی و فرامرز قربانی
 
2015-05-24 کارزار برای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی
گفتگو با مهرنوش شفیعی از شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
 
2015-05-02 روز جهانی کارگر در تهران
شعارهای ارتجاعی و انسان ستیزانه تشکل حکومتی خانه کارگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-05-02 ویژگی امسال یکم ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در ایران
از تلاش فعالان مستقل کارگری و اعتراضات و خواسته های کارگران تا ریاکاری خانه کارگری هاو افزایش فضای امنیتی
گفت و گو با بهروز خباز
 
2015-05-01 اول ماه مه در استکهلم
گفت و گو با تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه استکهلم
 
2015-04-26 برنامه ویژه روز جهانی کارگر
اسماعیل عبدی، مجید تمجیدی، علی پیچ گاه، علی شیر مبارکی، داوود رضوی، آیت نیافر، ناصر آغاجری، فریبرز رئیس دانا، فرخنده آشنا، یک مددکار اجتماعی و نسرین ابراهیمی
 
2015-04-25 خواسته ها و مبارزات سراسری معلمان
گزارش تحلیلی فعال کارگری، ستار رحمانی، و گفت و گوی بهروز خباز با اسماعیل عبدی و مجید تمجیدی
 
2015-04-25 نئولیبرالیسم و جهانی شدن سرمایه، تاثیر آن بر طبقه کارگر در جهان
محدودیت ها، فرصت ها، شکل های جدید در مبارزات اتحادیه ای
گفت و گو با نسرین ابراهیمی فعال سیاسی سوسیالیست