2014-03-01 گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
بررسی واکنش های فعالین کارگری به تحرکات نهادهای حقوق بشری
در گفت و گو با بهروز فراهانی
 
2014-02-22 گفت و گوی بهروز خباز با سعید تقوی، عضو سندیکای ترانسپورت سوئد
پیرامون حمایت سندیکای ترانسپورت و سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد
از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران
 
2014-02-15 گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
مناظره پیرامون مفهوم استقلال تشکل های کارگری

با حضور دو فعال سیاسی چپ، بهروز فراهانی و بهرنگ زندی(قسمت دوم)
 
2014-02-01 گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
مناظره پیرامون مفهوم استقلال تشکل های کارگری
با حضور دو فعال سیاسی چپ، بهروز فراهانی و بهرنگ زندی
 
2014-01-25 گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
پیرامون وضعیت جسمانی رضا شهابی، حداقل دستمزد و مبارزات کارگری
در گفت و گو با فعال کارگری، داود رضوی
 
2014-01-11 گفت و گوهای کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا، پیرامون سازمان تأمین اجتماعی
 
2013-12-28 وضعیت سلامتی رضا شهابی فعال کارگری زندانی سیاسی
گفتگو با محمود صالحی سخنگوی کمیته حمایت از رضا شهابی
 
2013-12-14 فشار در زندان بر شاهرخ زمانی کارگر زندانی سیاسی
گفتگوی بهروز خباز با مادر شاهرخ زمانی
 
2013-12-14 گزارش ... بیماری و وضعیت وخیم کارگران زندانی سیاسی در زندان
رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و ....
گفتگو با محمود صالحی و مادر شاهرخ زمانی
من در اهواز زندگی میکنم و نمیخواهم سرطان بگیرم