2016-06-18 آخرین وضعیت جعفر عظیم زاده در اعتصاب غذا
گفت و گو با اکرم رحیم پور
 
2016-06-11 نگاهی به سبک زندگی و اعتراضات جوانان در ایران
گفت و گوی فرزین ایرانفر با هژیر پلاسچی و محمد رفیع محمودیان
 
2016-06-04 شلاق زدن کارگران آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است
صد و...
گفت و گو با شهاب برهان و علیرضا نوایی
 
2016-06-04 دستفروشان در جنگ و گریز با مأموران شهرداری
حمیده چگونیان- پرویز صداقت و....
 
2016-06-04 وضعیت وخیم محمد صدیق کبودوند در اعتصاب غذا
گفت و گو با پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی سیاسی
 
2016-06-04 اعتصابات کارگری در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-06-04 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(4)
خصوصیات تحلیل علمی
در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی
 
2016-05-29 جعفر عظیم زاده فعال جنبش کارگری در حال اعتصاب عذا در زندان اوین
پایان دادن به امنیتی کردن خواسته های صنفی
گفتگو با اکرم رحیمی همسر جعفرعظیم زاده
 
2016-05-28 تازیانه شکنجه گران بر پشت کارگران معدن آق دره
اعتراضات کارگران و مزدبگیران در فرانسه گفت و گو با بهروز فراهانی