2017-11-11 سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. هم نگاهی و هم صدائی انسان معاصر
گفتگو با حسین مهینی دبیر جشنواره
 
2017-11-11 دو ترانه از شیرین عبدالوهاب خواننده مصری
برای جوانان در پژمردگی بهار عربی
 
2017-11-04 کانون نویسندگان ایران در تبعید:شب یادمان علی اشرف درویشیان در استکهلم
آدینه 10 اکتبر ساعت 17 در سالن axelsbergtorget
نگاهی به آثار و زندگی علی اشرف درویشیان نویسنده محرومان
گفتگو با عباس سماکار
 
2017-11-04 اپیلوگ فارسی بر اساس منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرائی به ره بری افشین خائف
کنسرت در استکهلم. شنبه 4 نوامبر در Berwardhallen سالن موسیقی رادیو سوئد
گفتگو با فریبا امیدشناس از گروه کر آفتاب
 
2017-10-30 مردگان را روزی ویژه بود ...
یاد آر. ز شمع مرده یاد آر
 
2017-10-29 علی اشرف درویشیان راوی جهان ابری
گفتگو با رضا خندان مهابادی
 
2017-10-29 یاد یادگار علی اشرف درویشیان قصه گوی رنج به حاشیه راندگان و محرومان و راوی جهان...
گفتگو با رضا خندان مهابادی، یک داستان، یک متن
گوشه ای از یک گفتگو از آرشیو رادیو همبستگی اطلاعیه کانون نویسندگان ایران
 
2017-10-29 آوای زن. زنان و محیط زیست
معرفی شماره جدید 91/92
 
2017-10-29 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات تبعید،نگاهی به رمان از آینه بپرس شهلا شفیق
ادبیات ما وارد مرحله دیگری شده،تبعید وطن ماست
در این صدا، در آن سخن.در گستره ادبیات