2015-10-10 موج بلند؛ صدای ستم دیدگان! (2)
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-10-10 از ریحانه تا آتنا
آن سوی مکث...... مهناز قزلو
گفتگو با شعله پاک روان معلم و مادر ریحانه جباری، اعدامی
گفتگو با محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی، زندانی سیاسی
 
2015-10-10 حجاب در پوسترهای تبلیغاتی H&M
بحث و گفتگوی یک مادر و پسر. شیرین و بهنام
 
2015-10-03 قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
با اشاره به ماجرای نیلوفر اردلان بازيكن تیم فوتسال
آن سوی مکث ... مهناز قزلو
گفتگو با مهرانگیز کار حقوق دان و ساناز از کمپین حرکت زنان
 
2015-10-03 یادآوری قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
حادثه مرگ حج و مناسبات رژیم های ایران و عربستان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2015-09-26 خط آزاد ..... تماس تلفنی شنوندگان.
از تبعیض ها در نظام آموزشی در ایران تا مصادره تظاهرت ضد رژیم با پرچم
از پناهجویان سرگردان تا ارائه اسلام نوعی دیگر و ...
 
2015-09-26 گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
از سالگرد جنگ ایران و عراق تا تمکین زن از شوهر در قوانین ایران
از تقلب فولکس واگن تا حادثه مکه
بهروز خباز، فرزین ایرانفر، سعید افشار
 
2015-08-22 مهمان تابستانی
ماریا رشیدی
 
2015-08-22 نمایشگاه نقاشی با نام بعد از بابل
گفت و گوی ناصر یوسفی با مینو رقیبی