2019-02-09 تاریخ شفاهی ماموران رژیم و اسناد جنایت، مسیح علی نژاد چهره رسانه ای و خبرنگار...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار. بهروز خباز
 
2019-02-09 هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
2019-02-08 بازخوانی انقلاب بهمن 57 (آرشیو)
انقلاب بهمن چه بود، چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد ؟
بحث با حضور هدایت سلطان زاده فعال سیاسی چپ و ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ

 
2019-02-06 درنگی بر انقلاب بهمن 1357. چرا انقلاب و چرا چنین سرنوشتی؟
فاتحه خوان های انقلابی، فاتحه خوان های انقلاب
گفتگو با شهاب برهان تحلیل گر سیاسی (آرشیو )
 
2019-02-06 پرسش های انقلاب بهمن1357در چهل سالگی
چراانقلاب بهمن57چنین سرنوشتی پیدا کرد؟ خمینی واسلام گرایان چگونه قدرت گرفتند؟
گفتگو با تقی روزبه و حسن بهگر
 
2019-02-02 ناسیاست، ضد سیاستی در جهت نامرئی کردن و نفی تضادهای اصلی جامعه!
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2019-02-02 آغاز به کار کانال تلویزیونی شبانه روزی مشترک چند جریان چپ
تلویزیون های کومه له، پرتو، دمکراسی شورائی، برابری
گفتگو با خسرو بوکانی و یاور اعتماد
 
2019-02-02 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-02-02 بهمن انقلاب بهمن! برآمدن فاشیسم مذهبی از بطن و متن انقلاب مردم علیه استبداد شاهی و...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
بهروز خباز ، سعید افشار