گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-11-21 خشونت علیه زنان،25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
هرگونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی،جنسی یا روانی زنان شود خشونت علیه زنان است!
مهرآفاق مقیمی،صدیقه محمدی،ماریا رشیدی،شهناز شیردلیان و ....
 
2020-11-21 فاجعه کرونا در ایران. ویروس کرونا دست در دست ویروس حکومت اسلامی
کرونا در سوئد. ناکارامدی استراتژی سوئد. بازار واکسن ها، واکسن کی می رسد؟
سعید افشار
 
2020-11-21 سال گرد خیزش آبان خونین ..... راه آبان ادامه دارد
خبر گزارش
 
2020-11-21 خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2020-11-21 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20201121
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-11-21 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
نمایه 20201121 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-11-14 برقراری آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان به میانجی گری روسیه
مساله ملی و حق تعیین سرنوشت.در سرزمین های چند فرهنگی هویتی زبانی راه حل چیست؟
بحث و گفتگو با حضور محمدرضا شالگونی و محمد آزادگر
 
2020-11-14 فاجعه کرونا در ایران. تایید و تکذیب قرنطینه در تهران
جان انسان ها برای مسئولان حکومتی از ارزشی بر خوردار نیست
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-11-14 نگاهی به اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت و مبارزه کارگران هفت تپه
مفصل بندی و پیوند خواسته ها و مبارزات و همبستگی و اتحاد و گفتگوی منتقدانه میان فعالان کارگری چگونه؟
گفتگو با بیژن خوزستانی تحلیل گر مسائل کارگری