گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-09-26 محمدرضا شجریان استاد آواز ایران
مستند رادیوئی
 
2020-09-26 گپ بامدادی:آینه ای برابر هفته خبری و درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
2020-09-26 ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما
2332 نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی
گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس نیویورک...
 
2020-09-26 ک مثل کرونا، ک مثل کوید 19
شما چه می گویید؟
 
2020-09-26 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست 20200926
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-09-26 نمایه 20200926
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-09-26 نیکوکاری فریبکارانه در شرایط نابرابرانه
بازخوانی جستاری از عبدالرحمان نجل رحیم مغزپژوه
 
2020-09-19 گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
ربیع نیکو سعید افشار
 
2020-09-19 رژیم قاتلان حرفه ای نوید را کشتند
گفتگوی علی دماوندی با مجید داربیگی