2018-02-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی: استراتژی جدید ایالات متحده امریکا زیر فرمان دونالد...
تولید بمب های هسته ای کوچک در جنگ های مدیریت شده هسته ای
رویاروئی رژیم های اسرائیل و ایران در آتش جنگ سوریه
 
2018-01-27 گردهم آئی الیت سرمایه داران در داووس سوئیس با حضور ترامپ. هماهنگی یا گسیختگی؟
تهاجم ارتش ترکیه به منطقه عفرین کردستان سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-13 ده روزی که ایران را لرزاند
یک جمع بندی از خیزش و شورش فرودستان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-06 اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
بهروز فراهانی
 
2017-12-30 سالی می رود(2017) سالی می آید(2018)
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-12-16 نقد و نظر با بهروز فراهانی. سوریه: صفحه شطرنج با چند بازیگر
هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی در زندان
پاسخ به چند پرسش
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی
 
2017-11-18 رویدادها و افدام های محمد بن سلمان در عربستان و سیاست خارجی آن
رقابت و تنش با ایران، استعفای سعد حریری در لبنان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-11-04 صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر و رویاروئی امروزه با آن
نقد و نظر با بهروز فراهانی