برنامه‌های ویژه
   
 
2017-05-11 اقتصاد ایران و ویژگی های آن
سمینار رادیوئی از هفته آینده در رادیو همبستگی
 
2016-07-14 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (3) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر
 
2016-07-09 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (2) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه متن های دیگر
 
2015-10-26 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (4) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر
 
2015-10-05 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (1) ..... نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر
 
2015-03-21 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه ویژه نوروزی 1394
 
2014-08-26 روشنفکر در ایران و ارتباط تنگاتنگ این مفهوم با چپ ایران(1)
فروغ اسدپور به تعریف و کارکرد و تغییرات تاریخی در مقوله روشنفکر میپردازد.
 
2014-08-26 روشنفکر در ایران و ارتباط تنگاتنگ این مفهوم با چپ ایران(2)
فروغ اسدپور به تعریف و کارکرد و تغییرات تاریخی در مقوله روشنفکر میپردازد.
 
2014-08-26 روشنفکر در ایران و ارتباط تنگاتنگ این مفهوم با چپ ایران(3)
فروغ اسدپور به تعریف و کارکرد و تغییرات تاریخی در مقوله روشنفکر میپردازد.