تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-05-23 چپاول در خصوصی سازی ها. نمونه کارخانه نیشکر هفت تپه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-05-09 نقد و نظر با بهروز فراهانی: بورس تهران و موج جدید خصوصی سازی ها
بحران کرونا در فرانسه، بحران کرونا و ارتش های بی مصرف
توسل خامنه ای به امام حسن آماده سازی برای "نرمش قهرمانانه" دیگری
 
2020-04-18 دیپلماسی و اقتصاد کرونائی
چهل و پنجمین سال گرد کشتار گروه جزنی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-04-11 بودن یا نبودن، مساله این است! کارگران زیر خط فقر مطلق در ورطه نابودی
اعلام دستمزد پایه سال 1399 کارگران از سوی کارفرمایان و دولت
گفتگوی ربیع نیکو با با بهروز فراهانی
 
2020-04-11 ساختار سیاسی و اجتماعی و شیوه تصمیم گیری در دمکراسی سوئد
استراتژی سوئد در بحران کرونا توسط کارشناسان تعیین شده است
گفتار فرشته احمدی پرفسور جامعه شناس و گفتگو با او
 
2020-04-04 بحران کرونا نابسامانی های نظام کلان سرمایه داری را آشکار کرد
نئولیبرالیسم، گلوبالیسم، دولت های ملی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-03-07 بحران جهانی کرونا، رابطه ویروس صنعتی با الودگی محیط زیست، عملکرد رژیم ایران
توافق آتش بس ترکیه و روسیه در سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-02-22 تحولات در سوریه و نقش ترکیه و روسیه
نگاهی به روند اعتراض ها علیه رژیم اسد، جنگ داخلی، مداخله دولت های خارجی از آعاز تا کنون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-02-08 معامله قرن ادامه اشفال با ادعای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل به شیوه ترامپ...
نقد و نظر با بهروز فراهانی