تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-04-04 بحران کرونا نابسامانی های نظام کلان سرمایه داری را آشکار کرد
نئولیبرالیسم، گلوبالیسم، دولت های ملی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-03-07 بحران جهانی کرونا، رابطه ویروس صنعتی با الودگی محیط زیست، عملکرد رژیم ایران
توافق آتش بس ترکیه و روسیه در سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-02-22 تحولات در سوریه و نقش ترکیه و روسیه
نگاهی به روند اعتراض ها علیه رژیم اسد، جنگ داخلی، مداخله دولت های خارجی از آعاز تا کنون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-02-08 معامله قرن ادامه اشفال با ادعای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل به شیوه ترامپ...
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-01-25 چشم انداز وضعیت سیاسی ایران در پرتو تحولات اخیر. موقعیت رژیم و جنبش های مردمی
جنبش مبارزاتی در فرانسه علیه سیاست های ریاضتی دولت مکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-01-11 شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و پس لرزه های قتل سلیمانی در عراق و ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-12-29 سالی می رود 2019 سالی می آید 2020
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-12-14 اعتصابات فرانسه ، 16 آذر دانشگاه و نگاهی به یک نقد غیراخلاقی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-30 ویژکی و اهمیت خیزش آبان 98. خیزش تهی دستان و محرومان علیه حکومت اسلامی
نقد و نظر با بهروز فراهانی