تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-08-18 ناروشنی ها و واکنش ها به مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر
دیپلماسی پنهانی، ناسیونالیسم کور، هم جواری عادلانه مسالمت آمیز
گفتگو با بهروز فراهانی
 
2018-07-28 هژمونی امریکا و اروپای کوتوله
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 مرزهای پرگهر در مقابل حقوق بشر
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی دولت های غربی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-16 نشست گروه 7، اختلافات و مجادلات امریکا با متحدان خود
افول هژمونی امریکا در شکل گیری جهان چند قطبی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-02 حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در سازمان...
تظاهرات کلکتیو سندیکاهای فرانسه در همبستگی با مبارزات کارگران ایران در ژنو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-19 سزنوشت برجام، ادامه جنگ بر سر سوریه
سیاست چرخشی روسیه و موقعیت رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-05 صف بندی های جدید در خاورمیانه در رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای و جنگ های نیابتی
با اشارتی به درگیری ها و مجادله ها بر سر برجام
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-21 مناسبات بین المللی در شرایط کنونی، برگشت به شرایط پیش از سازمان ملل؟
پیامدهای تنش ها در روابط بین المللی بر مردمان و صلح جهانی؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی