تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-04-16 نگاهی به صف بندی ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-04-08 سناریوهای جدید جنگ سوریه و تقابل قدرت های بزرگ و منطقه ای
گفت و گو با بهروز فراهانی
 
2017-04-01 چپ رادیکال سده بیست و یکمی در کجا ایستاده است؟
در شرایط برآمد جریان های راست نئوفاشیستی و انتخابات پارلمانی چپ در پراتیک اجتماعی چگونه رفتار می کند.
تقی روزبه- بهروز فراهانی
 
2017-03-18 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
2017-02-18 فلسطین پایان یک دوران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-02-04 فضای سیاسی فرانسه در پرتو انتخابات ریاست جمهوری
اتهامات فساد مالی به فرانسوا فیون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-01-21 نگاهی به برنامه صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-01-07 نظم نوین جهانی در پرتو جنگ سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-12-24 محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین
در قطع نامه شورای...
نقد و نظر با بهروز فراهانی