تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2021-03-27 سالی می رود سالی می آید، نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو
سال 1400 بی تاب تحولات بزرگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-03-05 شبحی در گشت و کذار است در این دهکده جهانی! ویروس کرونا چه چیزی را عریان کرد؟
چرا خامنه ای ولی فقیه رژیم اسلامی جلوی خریدن واکسن کرونا ایستاده اند؟
سیاست بایدن و تحولات پیرامون برجام . برجام در کما نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-02-20 سیاست بایدن و تحولات پیرامون برجام، اعتراضات بازنشستگان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-02-08 واکسیناسیون سراسری و همگانی و سرمایه داری
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-01-24 ترامپ رفت، بایدن آمد. برجا ماندن برجام؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2021-01-09 پدیده ترامپ و پیامد هجوم هواداران ترامپ به کنگره در جامعه امریکا
یک بام دو هوای سیاست مداران امریکایی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-12-26 سالی می رود سالی می آید!2020 - 2021 نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-12-19 واکسن های کرونا آماده تزریق!
آزادی فردی، خیرجمعی، بحران بی اعتمادی، تئوری توطئه
گفتگوی سعید افشار با بهروز فراهانی
 
2020-12-05 بایدن – برجام
نفد و نظر با بهروز فراهانی