در گذر اندیشه - جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-06-02 رابطه هنرمندان با قدرت و دولت. بحث و گفتگو با حضور اسفندیار منفردزاده و جواد...
از سوگواری تا سیاست ورزی. از مرگ ناصر ملک مطیعی تا مهمانی افطار رئیس جمهور
 
2018-04-28 پناهندگان و مهاجرین بخشی از طبقه کارگر؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-04-21 شکاف عمیق در فرهنگستان سوئد. بحران گفتمان مرد سفید محافظه کار، اروپا محور؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 وضعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-02-20 اشاره ای کوتاه به دو نکته: فمینیسم عدالت خواه یا تمامیت خواه، اهمیت سرمایه اجتماعی
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-10 طرحی نو برای سازمان دهی مبارزات و ضرورت همکاری در دوره گذار
گفتگو با آزاده شکوهی
 
2018-01-20 نگاهی کوتاه به خیزش های اخیر مردم در ایران
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2016-12-03 فیدل کاسترو، نماد انقلاب؟ یا نماد تک صدایی؟ یا هر دو؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی