در گذر اندیشه - جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-02-16 ناسیاست، ضد سیاستی برای نامرئی کردن سیاست(2)
در سیاست راه رسیدن به ممکن ها از طریق اندیشیدن دائم به ناممکن هاست.
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-02-09 هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
2019-02-02 ناسیاست، ضد سیاستی در جهت نامرئی کردن و نفی تضادهای اصلی جامعه!
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2019-01-05 گپی در مورد برنامه های آینده
در نقد سیاست زدایی و سیاست زدگی: سیاسی کردن دوباره سياست
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-08 انتخابات سوئد 2018(4)
حزب دموکرات های سوئدی(SD)چه عقایدی دارد؟
چه کسانی به این حزب رأی می دهند؟ و چرا؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-01 انتخابات سوئد 2018(3)
چه عواملی موجب تضعیف دولت رفاه و سیستم درمانی سوئد شد؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی