در گذر اندیشه - جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2019-01-05 گپی در مورد برنامه های آینده
در نقد سیاست زدایی و سیاست زدگی: سیاسی کردن دوباره سياست
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-08 انتخابات سوئد 2018(4)
حزب دموکرات های سوئدی(SD)چه عقایدی دارد؟
چه کسانی به این حزب رأی می دهند؟ و چرا؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-01 انتخابات سوئد 2018(3)
چه عواملی موجب تضعیف دولت رفاه و سیستم درمانی سوئد شد؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-08-25 انتخابات سال 2018 سوئد(2)
رشد حزب راسیستی سوئد، یکی از نتایج سرنگونی مدل رفاه سوئدی به وسیله نیروهای راست و نئولیبرال
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-08-18 چرا زنان و مهاجرین به یک حزب ضد فمینیست راسیست رأی می دهند؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-06-02 رابطه هنرمندان با قدرت و دولت. بحث و گفتگو با حضور اسفندیار منفردزاده و جواد...
از سوگواری تا سیاست ورزی. از مرگ ناصر ملک مطیعی تا مهمانی افطار رئیس جمهور