2012-08-28 مهمان تابستانی
تاوان تحریم ها را مردم پس می دهند.
من هم دوست دارم مطابق استانداردهای بین المللی زندگی کنم
گفت و گو با ندا از ایران
 
2012-08-28 حرف های تابستانی
گفت و گو با شیما نیاورانی کمدین و هنرمند تئاتر
 
2012-05-26 خشونت ناموسی !
کنفرانس در پارلمان سوئد
گفتگو با امینه کاکاباوه نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ و مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
2012-05-12 ترانه : یک ازهزار
خواننده: مرجان ، آهنگ : شاپور باستان سیر، ترانه سرا : شهریار دادور
 
2012-04-29 یک قتل ناموسی دیگر!
قتل دختر 19 ساله در شهر لندس کرونا، بازداشت برادر 16 ساله وی
گفتگو با بهاره محمدی و ماریا رشیدی کوشندگان حقوق زنان
 
2012-04-29 قتل های ناموسی
گفتگو با احمد اسکندری مترجم کتاب "به افتخار فادیمه ، کشتن و شرم"
 
2012-04-21 هجوم رژیم جمهوری اسلامی به دانشگاه ها در سال 1359 در جریان ضد انقلاب فرهنگی
خاطراتی از آن روزها و نگاه و نظراتی در این زمینه در تماس های شنوندگان
 
2012-04-15 گفتگوهای کارگری
مردسالاری و سازمانیابی تشکل های کارگران
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا
 
2012-03-24 نگاهی به زندگی و مبارزه کارگران در سالی گذشت
امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران...