2015-08-15 اهداف ایران در خاورمیانه
ایران در جهان... خسرو خسروانی
 
2015-08-08 ایران در جهان با خسرو خسروانی
پس لرزه های توافق هسته ای
 
2015-07-19 جنبه هائی از توافق هسته ای وین
پیامدهای آن در خاورمیانه و تاثیرات آن بر مناسبات ایران در جهان
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2015-07-04 چشم انداز های توافق هسته ای ایران با غرب
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2015-06-20 نگاهی به تحولات جاری در خاورمیانه و مذاکرات هسته‌ای امریکا با ایران
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2015-06-06 بررسی ابعاد بحران و بی ثباتی در خاورمیانه
ایران در جهان.... خسرو خسروانی
 
2015-05-23 رقابت رژیم های ایران و عربستان زیر سایه دخالت گری امریکا
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
نگاهی به کنفرانس کمپ دیوید
 
2015-05-09 ایران در جهان
با خسرو خسروانی
 
2015-04-25 تحولات در خاورمیانه در پرتو جنگ یمن
سیاست امریکا و رقابت رژیم های ایران و عربستان
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی