2018-10-20 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان
در زمینه ناامنی و انفحارهای تروریستی، فساد گسترده، قطب بندی های قومی مذهبی، میراثی شدن قدرت
گفتگو با ولی آریان خبرنگار تلویزیون طلوع
 
2018-10-20 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
دیسکورس چپ از چه راهی با تمرکز روی چه دریافته ها و موضوع هائی و با چه نگاهی تقویت می شود؟
گفتگو با پیران آزاد و امین درودگر
 
2018-10-20 اعتصاب دو روزه معلمان، قتل خاشقجی ، آزاد شدن ماری جوانا در کانادا
گپ بامدادی. سعید افشار
 
2018-10-15 از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری آن کشور در استانبول
تا تروریسم حکومت اسلامی در اروپا .گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-10-13 توسعه طلبی و مداخله جویی جمهوری اسلامی در سوریه
گفت و گو با فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه و سینا ذکاوت کنش گر سیاسی و پناهندگی
 
2018-10-13 تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
گفت و گو با ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر
 
2018-10-13 گپ کوتاهی در باره سینمای سوئد در سال 2018
سینمایی تأثیرگذار، هنری و سیاسی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-13 تحلیل فیلم جالوت Goliat
سینما، به مفهوم ماشین همدلی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-06 سوریه تغییر و تحول اخیر در منطقه و روابط روسیه، ترکیه، ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی