زندانی سیاسی
   
 
2017-09-16 گردهم آئی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی
29 سپتامبر- 1 اکتبر. هانوفر آلمان
گفتگو با عسل اخوان از سخنگویان مراسم امسال
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از سکوت و کتمان تا شکسته شدن سکوت و اعتراف جسته و گریخته، از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر
 
2017-09-16 بازخوانی کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با مجید نفیسی نویسنده و شاعر و همسر جان باخته عزت طبائیان
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67
 
2017-09-16 پیگیری اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی و پایان اعتصاب عذای شماری دیگر
و وضعیت رضا شهابی و سهیل عربی، شب همبستگی در استکهلم 30 سپتامبر
گفتگو با بهروز خباز
 
2017-09-09 وضعیت رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند
و رابطه آن با اوضاع سیاسی ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-09-09 بررسی تلاش های تاکنونی در رابطه بازندانیان سیاسی بشر
با نگاهی به گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق
گفت و گو با امیر نیلو، فعال حقوق بشر
 
2017-09-08 وضعیت زندانیان سیاسی که در زندان رجایی شهر در اعتصاب به سر می برند
سعید افشار
 
2017-09-02 وضعیت کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران،
و ضرورت فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در استکهلم
گفت و گو با سیاوش دانشور و شورش مولانی