سیاست
   
 
2017-05-20 پرده قلم کار انقلاب بهمن 1357 و برآمد بنیادگرائی اسلامی
بررسی رسانه ها و نقش سازندگان افکار عمومی
گفتگو با ژاله احمدی کنش گر سیاسی مستقل چپ رادیکال
 
2017-05-20 نمایش ‌ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
پیش گفتار ربیع نیکو
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ابولحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
جمشید اطیابی کنش گر سیاسی
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سودابه اردوان زندانی سیاسی پیشین
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش دانش ور فعال سیاسی کمونیست
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش فرجی کنش گر سیاسی
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
تقی روزبه تحلیل گر چپ