حقوق بشر
   
 
2018-05-19 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (1)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، جایگاه نظرات جزنی در سچفخا و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-05 توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی اما هم چنان زیر تیغ اعدام. گزارش و گفتگو:
حسین احمدی نیاز(وکیل مدافع) امجد حسین پناهی(برادر) و منصوره بهکیش( جنبش دادخواهی)
 
2018-04-21 چرا مجازات اعدام باید لغو شود؟ مجازاتی غیرانسانی و قتل عمد دولتی!
پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران. دفاع از آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور
گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان و عضو کانون نویسندگان
 
2018-04-21 جنایت ساواک رژیم پهلوی، اسیرکشی و تیرباران 9 زندانی سیاسی در تپه های زندان اوین
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی
 
2018-04-14 رامین حسین پناهی زندانی سیاسی در خطر اعدام!
هم صدا با خانواده حسین پناهی برای نجات جان رامین بکوشیم
گفتگو با امجد حسین پناهی برادر رامین
 
2018-04-14 خبرها از مبارزات مردمی و بگیر و ببند رژیم در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-03-31 اعتراض مردم عرب اهواز به سیمای رژیم اسلامی
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
2018-03-31 یک هفته با خبر از مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-03-31 کشتار فلسطینی ها به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی، اعتراض مردم عرب اهواز
گپ بامدادی درنگی بر جند رویداد و موضوع
با حضور ناصر رحیم خانی، فرزین ایران فر، سعید افشار