حقوق بشر
   
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-17 خاوران چگونه خاوران شد؟
مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد!
مستند رادیوئی: تکه هائی از حقیقت کشتار و صدای مادران خاوران
 
2018-08-25 حضور در خاوران. به یاد آر
من چگونه ستایش کنم این زنده را که مُرد؟ من چگونه نوازش کنم آن مرده را که زیست؟
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-07-14 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-30 خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-24 بهرنگ اسلامی. وکیل ساکن استکهلم
میزبان تابستانی
 
2018-06-23 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-02 ابهامات و پیچیدگی های دادگاه قتل علی معتمد(محمدرضا کلاهی)در هلند
گفتگو با احمد پوری