تبعید و مهاجرت
   
 
2019-02-09 پسر گمشده تبعیدی، نیلوفر فروتن از آستانه در گذشت
یاد شهروز رشید شاعر نویسنده پژوهش گر یادگار
فرزین ایران فر، مجید تمجیدی، سعید افشار
 
2019-02-02 راه کارها و سیاست های پناهندگی و مهاجرتی دولت های اروپائی
دیوارهای مرئی و نامرئی چگونه سر بر می آورند؟
گفتگو با احمد پوری
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2018-11-24 تظاهرات پشتیبانی و همبستگی با مبارزه کارگران هفت تپه در آلمان سوئد فرانسه...
مهرنوش شفیعی ناصر نسیمی علی دماوندی بهروز فراهانی سعید آرمان رضا پایا هرمز رها
 
2018-11-17 گزارش از مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
تیم تازه نفس تازه فضای تازه. گفتگو با شهروز رشید و علی فرداد
 
2018-11-17 یک رمان، یک نویسنده. رمان مهاجر و سودای پریدن به دیگر سو
گفت و گوی فرزین ایرانفر با علی نگهبان
 
2018-09-22 کنفرانس استکهلم: یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
چگونگی تقویت گفتمان چپ و شکل گیری آلترناتیو سوسیالیستی
گفتگو با سیاوش دانشور، اعظم نوری، حسن حسام، سعید سهرابی، صلاح مازوجی
 
2018-08-31 آمینه کاکاباوه فعال سیاسی عضو حزب چپ در پارلمان سوئد
میزبان تابستانی