ادبیات و فرهنگ و هنر
   
 
2018-07-14 پخش اعترافات اجباری چند چهره و ستاره اینستاگرامی از سیمای جمهوری اسلامی
واکنش خشم گینانه افکار عمومی، رژیم دنبال چه چیزی است و هراس آن از چیست؟
رقص تقابل دو سبک زندگی.گفتگو با مینا خانی رقصنده و اکتیویست
 
2018-07-14 نقاش داستان نویس سینماگر ساکن ایران مهمان در سوئد
گفتگو با حسین حسن زاده
 
2018-07-07 معرفی آوای تبعید شماره شش و بخش ویژه آن
ویژه نامه نویسندگان نسل دوم ایرانی در اروپا
فهیمه فرسائی نویسنده و سردبیر بخش ویژه
 
2018-06-30 باران بند آمد. توقف فصل نامه باران در گستره ی فرهتگ ادبیات تاریخ و سیاست
چرائی تعطیلی فصل نامه باران و درنگی بر نهادها و نشریه های آرمان گرای در تبعید
گفتگو با مسعود مافان دبیر فصل نامه باران و نشر باران
 
2018-06-18 علی حصوری پژوهش گر تاریخ و فرهنگ ایران
میزبان تابستانی
 
2018-06-16 گفتگو با سپیده ناصری گرافیست
باتلاق آرزوها نقاشی ها و طرح هائی برای زنان دردمند ایران
 
2018-06-16 گفتگو با رامین پروین نقاش و فیلم ساز
کشف و شهود در زندگی روزمره
 
2018-06-08 سرود و آهنگ سر اومد زمستون چگونه شکل گرفت؟
مهرداد باران
 
2018-06-02 رابطه هنرمندان با قدرت و دولت. بحث و گفتگو با حضور اسفندیار منفردزاده و جواد تسلیمی
از سوگواری تا سیاست ورزی. از مرگ ناصر ملک مطیعی تا مهمانی افطار رئیس جمهور