موج بلند
   
 
2016-10-30 موج بلند ..... بدرود تا درودی دیگر
ارزیابی از موج های بلند، تماس تلفنی و نظر چند تن از شنوندگان و هم کاران
با حضور شادیار عمرانی و بهرنگ زندی برنامه سازان موج بلند
 
2016-10-15 موج بلند(بیستم) نوبل باب دیلن و کالاشدگی هنر و ادبیات
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-09-25 مناظره درباره اسلام هراسی در اروپا حجاب و بورکینی...
موج بلند مجله فرهنگی هنری سیاسی از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
مهمانان مینا خانی و ثریا شهابی
 
2016-08-20 موج بلند(هیجدهم) قاتلان با آبرو و قاتلان بی آبروی خفتگان خاوران زنده
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-08-06 موج بلند(هفدهم) هنر و جامعه
گفت و گو با اسفندیار منفردزاده
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-07-23 موج بلند(شانزدهم) ارزیابی تحلیلی از کودتا در ترکیه و پیامدهای آن
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری با حضور شادیار عمرانی، بهرنگ زندی و سعید افشار
 
2016-07-09 موج بلند(پانزدهم) هنر متعهد
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-06-26 موج بلند (چهاردهم) حریم خصوصی و مسأله آزادی اندیشه و بیان
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-05-28 موج بلند (سیزدهم) *)*)*)*)*)*)*) جنبش فراموشی در ایران
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی